- Selˇlecciona el tipus d'usuari segons el seu tipus de perfil:

  Colˇlegiat   Pre-Colˇlegiat   No colˇlegiat