CONTROL DE QUALITAT - PLA I PROGRAMA DE CONTROL

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓN

El Marc Normatiu vigent (CTE, EHE-08, RITE, etc.) en què ens trobem ha suposat un replantejament de les condicions de control de qualitat en el marc del procés d'edificació. evolucionant d'una regulació dels processos constructius de manera prescriptiva que permetia complir el control prescrit de manera procedimental encara que aquest compliment no fos garantia d'assoliment de la qualitat global del producte acabat.

Actualment la visió de la qualitat queda reflectida no només durant del procés constructiu, sinó abans de l'execució, en la fase corresponent al de disseny i projecte, i durant en la vida útil de l'edifici, i implicant els agents usuaris en el correcte ús, conservació i manteniment de l'edifici.

La transició produïda per la forma de dur a terme el control de qualitat des d'una visió prescriptiva a una visió plenament prestacional ha originat causat un profund canvi en la nostra manera de fer la coses introduint un nou concepte: la GESTIÓ de la QUALITAT.

El curs pretén l'ordenació i la sistematització de les accions de gestió de la qualitat a l'obra, des del marc normatiu de prestacions, i recull totes les possibilitats que ens ofereix el Codi tècnic de l'edificació (CTE) per gestionar la qualitat de la obra. Es indiquessin i explicaran models d'informes per documentar el control de qualitat realitzat o adaptar-los al seu criteri, per tal de no només formar sinó orientar els professionals en aquest camp, gràcies a una metodologia i uns criteris per facilitar la preparació del Programa d' control de Qualitat a aplicar en les nostres obres.

PROGRAMA

DIA 1
Marc normatiu estatal, ambito europeu i internacional
Introducció
criteris generals

DIA 2
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
- Que controlo?
- En fase de projecte ha d'existir un PLA DE QUALITAT on ha de definir-se amb caràcter genèric quins processos cal controlar i la previsió dels costos de qualitat inicials.
- D'acord amb el CTE, el plec de condicions tècniques particulars del projecte definirà els controls per a cadascuna de les tres fases esmentades
- Com programar CONTROL?
- La redacció del PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT previ a l'inici de l'obra

DIA 3
CONTROLS MÍNIMS
- Per a cada un dels processos de l'obra necessitem documentar el control a mínim un cop pel conjunt de l'obra (i sempre no menys del que indiquen les prescripcions de les normatives d'obligat compliment, com és el cas del control de l'execució prescrit en la Instrucció EHE-08).
- NIVELL DE CONTROL - EVOLUCIÓ DEL CONTROL
- AUDITORIA DE QUALITAT DEL PROJECTE. Les solucions projectades complexes o no tradicionals poden induir a la fase d'execució a un augment del risc i en conseqüència disminuir la qualitat. També la no concreció d'algun requeriment pot augmentar aquest risc.
- RECEPCIÓ DELS PRODUCTES I SISTEMES. MARCAT CE
- COM DOCUMENTO EL CONTROL QUE FAIG
- RELACIÓ DE PROVES I ASSAJOS MÉS HABITUALS

PROFESSOR
Joan Olona .  Arquitecte Tècnic. Professor universitari UPC i URL
LLOC
SALA ACTES COAATT
RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 6, BAIXOS
TARRAGONA (TARRAGONA )


DURACIÓ
9 hores

DATES I HORARIS

 16/05/2017:  de 16:00 hores a 19:00 hores.
 23/05/2017:  de 16:00 hores a 19:00 hores.
 30/05/2017:  de 16:00 hores a 19:00 hores.

MATRÍCULA
Import col·legiats: 102 € (Subvenció inclosa)
Import no col·legiats: 127,5 €

DETALLS
Dirigit a: PROFESSIONALS EN GENERAL
[ Tornar ]